Society Statutes

Love for Dansk Forening, Johannesburg

Vedtaget på en Generalforsamling afholdt 2003

1. Navn

Foreningens navn er “Dansk Forening” – “Danish Society” Johannesburg

2. Formål

Foreningens formål er:

A. At fremme samfølelsen blandt danske i Sydafrika.

B. Styrke danskheden og opretholde det danske sprog samt danske traditioner.

3. Medlemmer

Medlemmer skal have tilhørsforhold til Danmark eksempelvis: dansk statsborgerskab, ægteskabeligt forhold, forældre eller familie, udvekslings- studerende eller andre tætte relationer.

Alle medlemmer over 65 år, samt chefen for den danske diplomatiske repræsentation i Sydafrika er æresmedlemmer og har stemmeret.

4. Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.

5. Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes i maj/juni måned, og varsel om indkaldelse skal med vedlagt dagsorden sendes til medlemmerne mindst 21 dage før generalforsamlingen.

Forslag til optagelse på dagsordenen for generalforsamlingen skal ske skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før et sådant møde.

Dagsordenen omfatter følgende:

1. Valg af dirigent & evt. stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne års virksomhed.

3. Godkendelse af foreningens reviderede regnskab.

4. Fremlæggelse af foreningens aktiver

5. Fastsættelse af kontingentets størrelse for det kommende år.

6. Valg af to tillidsmænd.

7. Valg af formand og mindst to bestyrelsesmedlemmer.

8. Behandling af indkomne forslag samt eventuelt.

6. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis det findes påkrævet af bestyrelsen, en fjerdedel af foreningens aktive medlemmer eller af tillidsmændene.

Varsel om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal med vedlagt dagsorden sendes til medlemmerne mindst 21 dage før den afholdes.

7. Bestyrelsen

• Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer, heraf en formand og en kasserer.

• Det er pålagt bestyrelsen at arrangere mindst 1 årligt arrangement foruden generalforsamlingen.

• Bestyrelsen er forpligtet til at ajourføre en medlemsliste og sikre at medlemmerne opfylder kravene i paragraf 3.

• Bestyrelsen kan maximalt disponere over 20 % af foreningens samlede aktiver. Beløb herudover skal godkendes af tillidsmændene.

• Regnskabsbøger skal føres af bestyrelsen over alle foreningens pengetransaktioner.

8. Tillidsmænd

• De skal have permanent opholdstilladelse, have været bosat i Sydafrika i mindst 5 år og været medlem af foreningen i mindst samme årrække.

• De indgår som suppleanter i foreningens bestyrelse.

• Formanden kan ikke vælges blandt tillidsmændene

• De skal have været medlem af foreningens bestyrelse.

• De er foreningens sjæl og har myndighed til at veto bestyrelsens beslutninger.

• De er revisionsansvarlige og forpligtet til løbende at ajourføre sig med foreningens aktiver – Årsrapport samt forslag til disponeringer skal præsenteres på AGM.

9. Foreningens aktiver

Består af følgende:

A: Investeringer

Tillidsmændene skal sammen med formanden vurdere foreningens investeringer til præsentation på årets generalforsamling.

B: Bogsamling, arkiv samt løsøre

Bestyrelsen og tillidsmændene er ansvarlige for ovenstående

10. Beslutningsdygtighed, afstemning og forretningsorden

På den årlige generalforsamling er de registrerede fremmødte medlemmer beslutningsdygtige. Dette gælder også ved en ekstra ordinær generalforsamling. Det er tilladt at give skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

11. Meddelelser

Fremsendt information til medlemmer på den opgivne adresse skal anses for modtaget.

12. Økonomiske forpligtelser

Det enkelte medlem har ingen økonomiske forpligtelser udover det årlige kontingent.

13. Benevolent Fund

Formålet er at støtte nødlidende danske statsborgere, der er bosat i Gauteng, og som på grund af dårligt helbred, alderdom eller andet er ude af stand til at klare sig.

Pengene står på en særlig konto. Der kan udbetales understøttelse på indtil 20 % af fondens kapital pr. år.

Benevolent Fund administreres af den siddende formand for Den Danske Forening. Formanden skal have mindst en tillidsmands godkendelse af udbetalinger fra fonden. Kun tillidsmændene har underskriftsret.

For yderligere spørgsmål gælder Den Danske Forenings love.

14. Lovændringer

Forslag til lovændringer skal fremsendes sammen med de gældende love til alle medlemmer mindst 21 dage før generalforsamlingen.

En lovændring kræver mindst 2/3 flertal.

15. Foreningens Opløsning

Såfremt foreningens virksomhed skulle gå i stå, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette er det eneste eneste punkt på dagsordenen.

Forudsat at 2/3 af de tilstedeværende registrerede medlemmer stemmer for det, vil foreningen overgå til en hviletilstand for en periode af 5 år.

Indestående aktiver i foreningen overgives af tillidsmændene til den højeste danske diplomatiske eller konsulære repræsentation i Sydafrika til opbevaring.

Skulle der inden for det nævnte tidsrum af 5 år ikke være initiativer til foreningens genåbning, skal foreningens midler efter aftale med foreningens sidste bestyrelse og tillidsmændene overgives til en velgørende institution i Johannesburg hvor Danmarks navn vil blive repræsenteret.

SLUT

Revideringen af disse love er foretaget af Flemming Schlier, Lis Skouboe Horber, Jesper Scheelke og Peter Barlon i januar 2003.

css.php